Wsparcie UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ".

Operacja pn. „Rozwój restauracji Del Paso poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie lokalu we wsi Myślachowice na potrzeby Sali weselnej oraz utworzenie miejsca pracy”, mająca na celu Rozwój firmy F.U.H.G „Cafe Del Paso” Rafał Czarnecki przez otwarcie Sali weselnej w Myślachowicach oraz utworzenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej do złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  •  poszerzenie oferowanych usług przez F.U.H.G Cafe del Paso
  •  wsparcie grupy defaworyzowanej – utworzenie 1 miejsca pracy na 1 etat
  •  powstanie nowej, wyposażonej sali weselnej w Myślachowicach
  •  rozwój zaplecza lokalowego F.U.H.G Cafe del Paso
  •  integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu
  •  poprawa konkurencyjności na lokalnym rynku gastronomicznym
  •  poprawa sytuacji finansowej wnioskodawcy